128762

TALANTS LATVIJAI sezonas noslgums
28.05.2023Rgas Latvieu biedrba un Latvijas Brnu fonds aicina uz konkursa Talants Latvijai 31. sezonas noslguma koncertu un lauretu apbalvoanu 28. maij plkst. 14.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl! 

 

Talants Latvijai 31. sezonas noslguma koncert uzstsies konkursa 1. vietu laureti: Alfrda Kalnia Csu Mzikas vidusskolas 2. klaviersples klases audzknis Gustavs Kaljs /skolotja Ilze Mazkalne/, Jzepa Media Rgas 1. mzikas skolas 3. klaviersples klases audzkne Gerda Lna Brennessele /skolotja Zane Megaile/, Ulbrokas Mzikas un mkslas skolas 4. saksofona sples klases audzkne Paula Paparde-tamere /skolotjs Alvils Altmanis/, Ulbrokas Mzikas un mkslas skolas 7. flautas sples klases audzkne Anete Duntava /skolotja Daina Treimane/ un Jelgavas Mzikas vidusskolas 9. klaviersples klases audzkne Nora Priekule /skolotja Inta Gutne/.  

 

Konkursa Talants Latvijai pirm, otr krta un finls noritja no gada februra ldz maijam Rgas Latvieu biedrb, piedaloties 175 brniem un jaunieiem no 20 Latvijas mzikas skolm. Konkursa pirm krta tradicionli notiek koncertcikla formt un katru koncertu noklausjs rijas komisija, kura izvirzja uz konkursa otro krtu 74 dalbniekus. Konkursa otraj krt tika atsevii vrtti un sav starp radoi sacents taustiinstrumentu, paminstrumentu un sitaminstrumentu, k ar stginstrumentu sples audzki. Uz konkursa finlu tika izvirzti 29 spilgtkie un muzikli izteiksmgkie jauno talantu prieknesumi. Konkursa finl uz vienas skatuves satiks visi pretendenti uz konkursa lauretu diplomiem un rijas komisija, kuras sastv: prof. Ventis Zilberts, prof. Juris Kalnciems, Lga Catlaka, doc. Gatis Evelons, 

doc. Arvds Kazlausks, Silva Kraauska-Krauze, Dzintra Knbe, doc. Anda Eglte, doc. Kaspars Zemtis, Sandis teinbergs, Ivars Bezprozvanovs un Normunds Dreis, abs vecuma grups kop piera piecas 1. vietas, devias 2. vietas un devias 3. vietas.  

 

Konkursa balvu fondu veido Latvijas Brnu fonda vienreizjas stipendijas konkursa lauretiem, Arnolda Skrides un Gunra Eina Brzzaria balvas divm mzikas skolm, kuru audzki ir uzrdjui vislabkos rezulttus konkursa finl, k ar citi apbalvojumi.

 

Jau kop 1991. gada konkurss Talants Latvijai ir rados atspriena punkts Latvijas mzikas skolu audzkiem, veicina jauno talantu izaugsmi un mrtiecgu pilnveidoanos. Daudzi no viiem ir izvljuies mziku par savu nkamo profesiju un vlk k izcili mkslinieki guvui atzinbu Latvij un pasaul. Talants Latvijai dibintjs un mkslinieciskais vadtjs ldz 2010. gadam bija Arnolds Skride, via ieskto darbu ldz 2017. gadam turpinja Mrti Jauietis. Kop 2018. gada konkursa mkslinieciskais vadtjs un producents ir Normunds Dreis.


Koncerta laik tiks filmts un fotografts. Foto un video materili tiks izmantoti konkursa publicittei.

 
      Atpaka