120844

Paziots "Gada vrds, nevrds un sprnotais teiciens 2021"
31.01.2022


      Aptauju jau devipadsmito gadu rko Rgas Latvieu biedrbas Latvieu valodas attstbas kopa sadarbb ar Latvijas Rakstnieku savienbu. Pirmie pieteikumi ienca jau 2021. gada janvr, kad tikko bija noslgusies iepriekj gada aptauja. Paldies kandidtu iesttju ik gadu pieaugoajai atsaucbai! omnes pieminam Ja Endzelna skolnieces, latvieu valodnieces, Latvieu valodas attstbas kopas dalbnieces un Kra Mlenbaha balvas ieguvjas Rasmas Grsles simtgadi, kas apritja 19. janvr, un pateicamies par vias ieguldjumu latvieu valodniecb.

      Ar oreiz ievrojams pieteikumu patsvars saistts ar joprojm msu ikdienas gaitas ietekmjoo srgu. Jatceras, ka aj aptauj runa ir par latvieu valodu un to, k t ar mums strd, nevis visu, kas mums patk vai nepatk Latvij! Rgas Latvieu biedrbas valdes izraudztais 2021. gada sprnotais teiciens, ko pazioja Rgas Latvieu biedrbas prieksdtjs Guntis Gailtis, ir epidemiologa Ugas Dumpja Sapinuies socilajos tklos.

      Aptaujas rijas ieskat 2021. gada sprnot teiciena kategorij finl iekuvui ministru prezidenta Krija Karia Draugi, nav labi!, Zemkopbas ministra biroja vadtja Ja Egla Govij tepseli izraut nav iespjams!, Gaita Lazdna jaunaj dziesm Mirdzt vai dzist aptaujas kandidtu iesttju saklaustie piedziedjuma vrdi Sadursimies, roks sadursimies! un Roberta Priekua ieraksts Tevi noers pie mjas durvm un nopots k traku suuku, bet uzvartjs ir Valsts prezidenta Egila Levita komentrs pc potes saemanas: oti labi jtos es neko nejtu!

      Sv c par gada savrstjuma godu spkiem mrojs Bitkoina maininga plu here[i]ts, Cea ziemas uzturanas darbi un Testu var neveikt persona, kura ir bijusi pozitva ar vrusu Covid-19 mazk k 90 dienas iepriek no inficans bra vai ir potta pret o vrusu 21 dienu atpaka, no otrs puses skaitot, tau par uzvartju tika atzts Mra Berga pamantais virsraksts: Honda ldz 2050. gadam plno pankt 0 bojgjuos uz ceiem.

      Starp gada nevrda finlistiem iekaujoa valoda, lokaliz (ugunsgrku) ierobeoanas vai apdzanas viet, murlis sienas gleznojuma, posts ieraksta viet pirmo vietu prliecinoi ieguva pc daudzu iesttju domm nevrda godu pelnjuais sadarbspjgs digitl Covid-19 (tostarp prslimoanas) sertifikta viet.

      Savukrt par gada vrdu pdj krt cnjs balstpote, ldzestba, ribjosla, stai un tkis, tau par uzvartju tika apstiprints kvadrtkods, proti, trs atbildes kods, ko veido kvadrtveida laukum izkrtoti mazki kvadrti.

      Aptaujas rij darbojs literatrfilosofe un tulkotja Ieva Kolmane, kultras urnliste Linda Kusia-ulce, terminologs Aldis Lauzis, tulkotjs un Latvieu valodas attstbas kopas vadtjs Uis Nastevis, sociolingviste Vineta Poria, rakstnieks Pteris Prtis, literatrzintniece, latvieu valodas un literatras skolotja Lita Silova, akadmiis Andrejs Veisbergs, urnlists un publicists Egils Zirnis. 2022. gada vrda, nevrda un sprnot teiciena kandidtus lgums stt uz gadavards@inbox.lv un visa gada garum valodas aktualittm varat sekot tviter, ierakstot mekltj: @gadavards !

      Atpaka