124947

Atskatoties uz diks kokles daudzinjumu
13.05.2022


Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl, 2022. gada 7. maij izskanjis pasaul diks kokles daudzinjums. Piedvjam ielkoties sarkojuma apmekltju komentros par redzto, dzirdto un piedzvoto!
   
RLB domniece, Folkloras komisijas vadtja Margita Poriete
Interesentu piln zl, sirsng un atjautg atmosfr notika koku mzikas koncerts, kura galvenais notikums bija Ja Krauksta 1947. gada darints basa kokles kopijas ieskandinana, kuru izveidoja meistars Rihards Valters pc dizainera Ptera Poa veidot rasjuma. Koncertu vadja Rozte Katrna Spa, to caurvijot ar asprtgiem uzdevumiem publikai un iesaistot etnomuzikologa Dr. art. Valda Muktupvela ststjumu par kokles sples atdzimanu 20. gs trsdesmitajos gados pc Emla Melngaia ierosmes, kuras ietekm ar tapusi Di basa kokle jeb Bgs.
Koncerta pa viea bija vecks paaudzes kokltja Maija Clte, bet daudzveidgos koku splanas veidus pardja jaunie, talantgi Latvijas kokltji - Ansis Jansons, Namejs Kalni, Zane Sniere, Madara Lisovska, Dzintars Lipors, Rozte Katrna Spa, Dzintars Sps kop ar Valdi Muktupvelu.
Dis kokles splei nav skolotja, jo padomju vara lika prtraukt Ja Eduarda Krauksta darbbu un imen tradcija neturpinjs.  Tau koncerta dalbnieki pardja katras savu cea mekljumu Dis kokles dvseles atdziman veidos k to splt. 
 
Profesors, etnomuzikologs Valdis Muktupvels
Kda notikuma liecinieki ms bijm 7. maija vakar Rgas latvieu biedrbas zelta zl? Vai tas ir visas pasaules notikums? J,  jo ds instruments ir viengais ne tikai aj zl, ne tikai Rg vai Latvij. Tas ir viengais pasaul. Tas nozm, ka im bgam nav skolotja, bet, k lai to spl? Katrs instruments saka dari ar mani t! Tad nu ms darjm t, k mums priek teica dikokle. Sanca oti dadi, jo pai ms esam atirgi k cilvki un k kokltji. Rezultts ir tds, ka ms tagad esam jaunie bga skolotji un, ja kds vlas iemcties splt, tad var meklt to, kura maniere patk vislabk.
    
Tautas muzikantu biedrbas valdes locekle Iveta Dukaska
Ikkatrs tautas mzikas instruments ir svargs priek nkoajm paaudzm. Di kokle iet savu pielietojumu pagtn nebija t sti atradusi, tau caur atjaunoto instrumenta kopiju ms nolasjm kda muzikanta un instrumentu meistara sapni - k btu, ja ds instruments tiktu lietots. Zinot vsturisko kontekstu un izmaias ideoloij ap 20. gs. 50. gadiem, domju, ka bgs vartu bt priektecis obrd mzikas skols spltajm koncertkoklm. obrd bgs ir tomr vairk k atgdinjums tam, cik izdomas bagti un radoi ir bijui tautas muzikanti un instrumentu meistari.
 
Biedrbas Mans tautastrps valdes locekle Evita Lisovska
Dikokles daudzinanas un ieskandinanas paskums bija unikls un vsturisks notikums kokltju dzv. Muzikanti pardja, ka bga skanjums spj bt tik dads, atbildot uz katra kokltja pieskrienu. Milzga pateicba pa instrumenta glabtjiem, atradjiem un atjaunotjiem! Dikokles ieskandinanas paskums priecja ar sirsngo atmosfru un iespju satikties domubiedriem.
 
Dizaineris, izstdes Krauksts Korts Kokle  veidotjs Pteris Ponnis
Izstdi Krauksts, Korts, Kokle veidojm k pagodinjumu un veltjumu gan instrumentiem gan meistariem, tas bija izaicinjums atklt visu Krauksta mzikas instrumentu kolekciju, ar uzsvaru uz Dikoklli un reiz dot ieskatu via un Ptera Korta dzvs ar interaktvm planetm, un tas izdevs lieliski, no apmekltjiem bija negaidti labas atsauksmes un interakcija ar Jauno Diokokli. Vsturisks notikums kombincij ar Pasaules pirmatskaojumu.

Projekta Di kokle vadtja Dace Paegle
Msu biedrbas projekts "Di kokle" brnigi pierda, k senu un piemirstu  instrumentu var atdzvint un integrt msdienu mzikas un kultras noriss. Paldies projekta komandai par radoajm idejm un to piepildjumu, radot uniklu rezulttu!
 
Koku meistara Ja Eduarda Krauksta dls Viesturs Krauksts
Domju, ka tva ideja par bgu k tdu ir fantastiska un tagad pastv iespja, k bgs var bt iekauts koku orestru veidoan un, protams, ar solo splan. Pilngi piekrtu prof. Muktupvela teiktajam, ka pats instruments jau saka, k uz viu ir jspl. Ttad mums ir teicami specilisti, kas to vars izdart un latviei tomr ir muzikla ncija, par to rda viss kokltju kolektvs bga reprezentcijas paskum un ar publikas izpratne un ldzdalba dziedjoo kokltju uzstans laik. Liels paldies stiem latvieiem, ka tdi vl ir!
Lai dzvo kokle un visa latvieu tauta!
 
Kokltja, daudzinjuma dalbniece Madara Lisovska
is koncerts deva brnigu iespju gan paai splt, gan ieklausties citu kokltju iemotajs tehniks. Un, nenoliedzami, koncerta skaistums radja vlmi turpint pilnveidoties, lai vartu atkrtot o burvgo pieredzi. 
 
Kopas Vilki vadtjs Edgars Lipors
Ar imeni apmekljm DIkokles daudzinjumu un bijm oti patkami prsteigti. Vispirms par pau bgu tda kokle ir vienreizja latvieu materils un nematerils kultras mantojuma prle. Apbrnoju meistaru gan Krauksta, gan Valtera uzmbu un radoo garu. Pie tm, kas par skau!  Kaut ko tdu radt un spt atkrtot darinanu no jauna ir sasniegums, ar ko varam lepoties. Bijm prsteigti par publikas lielo atsaucbu, pats paldzeju nest krslus, jo apmekltju skaits bija ievrojami lielks par plnoto. Koncerts bija interesants ar to, ka redzjm tik jaudgus jaunieus, ar dadm sples manierm un tehnikm. Lepojos, ka ar msu dlu Dzintaru daudzinjuma vadtja Rozte uzaicinja piedalties. Lai dikokle skan ne tikai Latvieu biedrbas nam, bet to dzirdam vis Latvij!  Paldies visai komandai par izcilu veikumu Latvijas lab!
 
Kokltjs, Koku mea saimnieks Ansis Jansons
Dikokles koncerts bija tds tautas mziu augstk lmea paskums. Riktgi for un lab nozm. Tas iet bija pirmais lielais kokltju komnas paskums kop kovida skuma. Man bija liels prieks satikt tautas mzik ieinterestus cilvkus un liels prieks ar splt un satikt visus kokltju draugus un parunties. l ka nesanca sti satikt meistaru Rihardu. Vi ierads koncerta laik, bet man atkal uzreiz pc koncerta bija jdodas projm.
Par pau dio kokli... Neeeeeez. Pc tiem instrumentiem izskats ka Krauksts bija eksperimenttjs k piemram Guntis Niedoli. Nezinu, cik tur paliekoas ietekmes msdienu koklan  k Heim, Poriim vai Vucinam. Vlu turpmkas veiksmes un lai dikokle vl sevi parda plakai publikai.

Folklorists, latvieu un japu mitoloijas ptnieks Uis Nastevis
Dikokles jeb bga ieskandinana Rgas Latvieu biedrb ir liels notikums ne tikai latvieu kultras un koku mzikas cientjiem. aj svtku reiz apbrnoju jauno kokltju virtuozitti, bet visvairk mani savioja Maijas Cltes izjusti un dzidri ieskandint garg stga ar Dieva dziesmm. Gandarjums par msu kokltprieka tradcijas attstbu arvien jauns skas, ldztekus saglabjot t gargo ievirzi un kodolu. Lai Dikokle nebeidz prsteigt klaustjus un iedvesmo koklt gan svtkos, gan ikdien!
 
Kokltja, daudzinjuma vadtja Rozte Katrna Spa 
Dikokles daudzinjums sks ar vairku jauno kokltju prezentcijm, bet pirms viiem uzstjs Maija Clte, kuras kokltjs sts ir vislielkais valst. Katram kokltjam bija sava odzia un tik laba odzia, ka katrs ar savu kokles spli spja piepildt Zelta zli.  Savukrt skattji prieknesumus novrtja ar vtrainiem applausiem. Protams, mans k koncerta veidotjas un vadtjas vislielkais gandarjums ir par to, ka ms spjm iekustint klaustju sirdis un dvseles. Paldies Kraukstu imenei, kas mums saglabja bgu un citus meistara darintos instrumentus! Paldies, visiem, kas atbalstja msu idejas! Rezultts ir prsteidzos, pozitvs un rosinos.
 
Teicami daudzinjuma attli ir atrodami fotogrfa Aivara Auzia kolekcij eit. 
 
      Atpaka