36429

Rīgas Latviešu biedrība šā gada 27. jūnijā aicināja visus partnerus, dalībniekus interesentus uz projekta „Integrācijas ABC” noslēguma pasākumu
27.06.2013


Tā ietvaros tika prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumā piedalījās projekta realizētāji,sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija. Kopš 2013. gada 02. janvāra biedrība ar sadarbības partneriem Rīgas domes Labklājības departamentu, Latbvijas bērnu forumu, Jaunatnes organizāciju apvienību IMKA Latvija, biedrību “Goraļ”, Latvijas krievu kultūras biedrību, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijām realizēja  projektu „Integrācijas ABC”, kura mērķis ir izstrādāt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, sagatavojot naturalizācijas procesam, nodrošinot informatīvos materiālus, izveidojot atbalsta mehānismus, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni. Noorganizēt interaktīvus, izglītojošus un iniciatīvu veicinošus pasākumus trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu sabiedrības saliedēšanu. Projekts noslēdzas 2013. gada 30. jūnijā.

PREZENTĀCIJA skatīt šeit ...

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.
      Atpakaļ