44815

23. maijā plānotā diskusija tehnisku iemeslu dēļ tiek atcelta! Diskusijas par iespējām apvienot karjeru, darba un ģimenes dzīvi
15.05.2014


 

15. un 23. maijā, turpinot Rīgas Latviešu biedrības un resursu centra MARTA aizsākto publisko diskusiju ciklu, notiks aktuālas diskusijas par iespējām apvienot darba un ģimenes dzīvi, meklējot arī atbildes, kā, sievietēm aizvien vairāk pievēršoties profesionālajai karjerai, mainās viņu loma un vieta ģimenē.

Latvijas sabiedrībā aizvien vairāk pieaug interese par iespējām apvienot darbu ar ģimenes dzīvi. Tiek meklēti risinājumi, kā radīt ģimenei draudzīgas darbavietas, ievērojot gan darba devēja, gan ņēmēja vajadzības. Latvijā nacionālās politikas līmenī ģimenei draudzīga darbavieta joprojām nav definēta.

Vajadzība panākt lielāku saskaņu starp darba un ģimenes dzīvi pausta nozīmīgākajos Eiropas Savienības politikas dokumentos. Šādi mērķi izvirzīti Eiropas Nodarbinātības stratēģijā un Eiropas Dzimumu līdztiesības paktā, ģimenes politikas aktos. Pievērsties iespējām nodrošināt ģimenēm draudzīgākas darbavietas un darba vidi tiek aicinātas nacionālo valstu valdības. Uz šādu soli mudina fakts, ka arvien vairāk profesionālajai karjerai pievēršas sievietes, bet vīrieši iesaistās ģimenes dzīves aktivitātēs.

Dažādās sabiedrības grupu diskusijās aizvien biežāk priekšplānā izvirzās jautājums: kas cilvēka dzīvē ir svarīgāks – darbs vai ģimene? Nodarbinātības politikā atspoguļojas sabiedrībā dominējošais viedoklis, ka darbs indivīda dzīvē ir pakārtots ģimenei, tas ir ģimenes uzturēšanas līdzeklis. Skandināvijas valstīs prioritāšu maiņa vērojama pat jēdziena formulējumā. Proti, tiek sacīts: ģimenes un darba apvienošana, nevis otrādi – darba un ģimenes apvienošana.

Tomēr ne ES kopumā, ne arī Latvijā nav vienotas izpratnes par to, kas uzskatāma par ģimenei draudzīgu darbavietu. Ģimenei draudzīgas darbavietas principi pamatos ir universāli, taču katra organizācija meklē savu ģimenes atbalsta stratēģiju, kuru lielā mērā nosaka organizācijas darba specifika un iespējas.

Par galvenajām ģimenei draudzīgas darbavietas izpausmes formām tiek atzīts finansiāls atbalsts, atvaļinājuma iespējas, elastīga darba organizēšana, atbalsts bērnu un vecāku aprūpē, informatīvs un emocionāls atbalsts. Visnozīmīgākā no tām – elastīga darba organizēšana (variēšana ar darba laiku, iespēja strādāt attālināti), kas darba aktivitātes ļauj pieskaņot ģimenes vajadzībām, piemēram, gādāšanai par bērniem un gados veciem tuviniekiem.

Diskusijas notiks Rīgā, NVO namā, Laimdotas ielā 42. Ceturtdien, 15. maijā diskusija sāksies plkst. 13.00, savukārt, piektdien, 23. maijā – plkst. 17.00.  Pirmās diskusijas tēmu loks fokusēsies ģimenes jautājumos, otrajā diskusijā tiks skarti karjeras aspekti.

Diskusijas ir viena no Rīgas Latviešu biedrības realizētā projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” aktivitātēm.

Visi interesanti laipni aicināti!

 

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība 
      Atpakaļ