41516

Pagarināts radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE
17.04.2014


Radošo darbu konkurss ilgtermiņā nodrošina bērniem un jauniešiem ar zemām pamatprasmēm, bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī it visiem bērniem un jauniešiem kopumā izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru, veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Piedaloties šajās aktivitātēs, dalībnieki paplašina savu redzesloku, izkopj valodas stila izjūtu, ceļ savu pašapziņu un pašnovērtējumu. Pasākumu komplekss mudina bērnus un jauniešus pozitīvi attiekties pret savu zemi, tās ekonomiskajām un sociālajām problēmām, izteikt savu viedokli radošā darbā un aizstāvēt to komunikācijā ar sabiedrību. Konkursa norises procesā tiks nodrošināta arī sabiedrības un sociālās atstumtības riskam pakļautas bērnu un jauniešu grupas izglītojoša un savstarpēju izpratni veicinoša aktivitāte – kā atbalsta pasākums, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā, aktivizēšanu un izglītošanu, kā arī pārējās sabiedrības izglītošanu, lai mazinātu stereotipus, novērstu sociālo atstumtību un diskriminācijas draudus.

Aktivitātes ietvaros notiek 2 radošo darbu konkursi 2 nominācijās – rakstisks darbs, vizuālās mākslas darbs.
Pirmais konkurss (marts – maijs)
Radošais darbs "Es un manas mājas, mana ģimene", "Es un mana skola"
Otrais konkurss (septembris – novembris)
Radošais darbs "Es un mani draugi, mana vide", "Es un manas Latvijas nākotne"

Konkursa mērķauditorija
Radošo darbu konkursā piedalās bērni un jaunieši (vecumā no 14 līdz 19 gadiem), bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem, bāreņi, u.c., kā arī ārzemēs dzīvojošie latviešu bērni un jaunieši. Aicināti piedalīties arī Norvēģijā dzīvojošie bērni, lai izteiktu savas izjūtas, domas par Latviju, radītu vizuālos darbus, no kuriem tiks veidota ceļojošā izstāde.

Konkursa noteikumi
Konkurss ir atklāts. Pirmā konkursa dalībniekiem jāiesniedz radošais darbs par tēmu "Es un manas mājas, mana ģimene", "Es un mana skola".
Konkurss noris 2 nominācijās – rakstisks darbs vai vizuālās mākslas darbs.
Rakstiskajam darbam formas izvēle ir brīva: tas var būt domraksts, literārs darbs (eseja, īsais stāsts, dzeja, luga utt.). Darbā jāatklāj autora personiskā attieksme pret aprakstīto notikumu, problēmu, jābūt mērķtiecīgam valodas līdzekļu izmantojumam, jābūt izmantoto avotu (arī interneta vietņu) norādei.
Vizuālās mākslas darbs iesniedzams brīvi izvēlētā tehnikā A3 vai A4 formātā.
Konkursā aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošās un mazākumtautību skolās, internātskolās, speciālās skolās, kā arī mājapmācībā.
Vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiks sadalīti divās vecuma grupās: 14–16 gadi, 17–19 gadi (jeb 7.–9. klašu audzēkņi, 10.–12. klašu audzēkņi).
Iesniegtos darbus vērtē žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā, ja nepieciešams, kā brīvprātīgos pieaicinot 2 speciālistus.

Konkursa darbi tiks izvērtēti katras konkursa daļas noslēgumā un 3 labākie darbi no abām vecuma grupām tiks izvirzīti apbalvošanai: 1. vietas ieguvēji saņems dāvanu kartes 30. - EUR vērtībā, 2. vietas ieguvēji - 20.- EUR, 3.vietas ieguvēji - 10.-EUR.

Katrs radošo darbu konkurss noslēdzas ar izglītojošu, literāru, muzikālu pasākumu, kurā

  • literārajos lasījumos piedalās labāko un saistošāko darbu autori,
  • notiek konkursa dalībnieku diskusija – tikšanās ar žūrijas komisijas locekļiem,
  • sarunas ar psihologu,
  • koncerts,
  • labāko vizuālo darbu izstāde,
  • uzvarētāju apbalvošana.

Konkursa uzvarētāji balvā saņems vērtīgas grāmatas no dažādiem grāmatu apgādiem, kuri atbalsta konkursa norisi, piedāvājot grāmatu dāvinājumus.
Konkursa godalgoto vietu ieguvēji (4 konkursa dalībnieki Pirmajā konkursā un 4 konkursa dalībnieki Otrajā konkursā) piedalās un veido filmu "Es un mana dzimtene".
Konkursa labāko darbu autoriem tiks organizēta tikšanās un saruna ar Latvijas valsts augstākajām amatpersonām.
Konkursa gaita tiek atspoguļota RLB mājas lapā. RLB ir tiesības publiskot katras kārtas laureātu darbus biedrības mājaslapā.

Rakstiskā darba apjoms: līdz 5 000 zīmēm (vecuma grupa no 14 līdz 16 gadiem),
līdz 6 000 zīmēm (vecuma grupa no 17 līdz 19 gadiem).
Darbs latviešu valodā iesniedzams datorsalikumā.

Darbam jāpievieno ziņas par autoru:
vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese un kontakttālrunis,
jānorāda arī mācību iestāde, klase, kā arī mācību iestādes adrese, skolotāja – konsultanta vārds un uzvārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis.

Darbu iesniegšanas termiņš pagarināts  līdz 2014. gada 17. aprīlim.  

Rakstu darbs ar norādi Konkursam ES UN MANA DZIMTENE iesniedzams elektroniski, saņemot atbildi par darba pieņemšanu konkursam.
e-pasts:
gaida.jablovska@rlb.lv  

Vizuālās mākslas konkursa darbs brīvi izvēlētā tehnikā (A3 vai A4 izmērā) iesniedzams Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 28. marts).
Darbam jāpievieno ziņas par autoru:
vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese un kontakttālrunis,
jānorāda arī mācību iestāde, klase, kā arī mācību iestādes adrese, skolotāja – konsultanta vārds un uzvārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis.


Uzdrošinieties mēģināt!

Kontakttālruņi uzziņām:
Gaida Jablovska (par radošo rakstu darbu) – 29689489,
Kaspars Bērziņš (par vizuālās mākslas darbu) – 22448413.

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

 
      Atpakaļ