2012. gada sakumā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka realizēt projektu „Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana”, kas apstiprināts otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.
13.01.2012


92,07 procentus no projekta finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 1. janvārī, to īstenot paredzēts līdz 2012. gada 30. septembrim. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas standartu izstrāde un ieviešana, RLB nepieciešamo resursu apzināšana, izzinātas filantropijas dažādās iespējas, rīkots atvērto durvju dienas pasākums. Pasākumi stiprinās cilvēkresursu kapacitāti, lai nodrošinātu aktīvu mērķa grupas līdzdalību kultūrpolitikas procesos.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Kvalitātes vadības sistēmas standartu izstrādāšana;
 • Vienotu iekšējo normatīvo aktu izstrāde;
 • Vienotu lietvedības dokumentu, sistēmas izstrāde;
 • Brīvprātīgais darbs RLB;
 • Interaktīvā vide;
 • Labas pārvaldības principiem atbilstošas vizuālās identitātes izstrāde;
 • Pieredzes apmaiņa, ārvalstu prakses izpēte, labās prakses piemēru izpēte;
 • Konference – apspriede „Filantropijas dažādās iespējas RLB darbībā”;
 • Diskusija „RLB nams kā kultūrvēsturisks piemineklis”
 • RLB līdzdalība organizācijās „Europa Nostra” un „Interpret Europe”, stiprinot  administratīvos kapacitāti
 • Apmācības RLB darbiniekiem un biedrības biedriem
 • Projekta noslēguma pasākums „Atvērto durvju diena RLB”, iekļaujot RLB komisiju, klubu, kolektīvu prezentācijas, telpu prezentācijas potenciālajiem klientiem


Projekta mērķi:

 • Stiprināt RLB kapacitāti, nodrošinot darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un veicināt sniegto publisko pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai.
 • RLB administratīvās kapacitātes stiprināšana, tās izglītošana, sekmējot dalību ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības pasākumu īstenošanā.
 • Nodrošināt RLB pārstāvniecību Latvijas un ES sadarbības tīklos, lai efektīvi līdzdarbotos kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Projekta "Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana" aktivitāšu apkopojums


Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.

92,07 procentus no projekta finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


   


   
   
        Atpakaļ