117284

KOPGS ATMIAS igauu tekstilmkslinieces Mariannas Kallasas gobelnu izstde
22.08.2021


 

Rgas Latvieu biedrba sadarbb ar biedrbu Estonia aicina uz igauu tekstilmkslinieces Mariannas Kallasas gobelnu izstdi Kopgs atmias. 

Izstde apskatma Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl no 2021. gada 13. jlija ldz 22. augustam un ogad veltta Igaunijas Neatkarbas atjaunoanas dienas 30. gadadienai, ko msu kaimii atzms 2021. gada 20.august.

Nu jau devto gadu Rgas Latvieu biedrbas un biedrbas Estonia draudzba atved uz Rgu igauu mkslinieku darbus. Biedrba Estonia ir viena no senkajm Igaunijas igauu organizcijm, dibinta 1865. gad. Ts  loma Igaunijas nacionls kultras un identittes veidoan sasaucas ar Rgas Latvieu biedrbas vsturisko lomu msu valst. Ar msdiens biedrba Estonia turpina darboties igauu nacionls kultras un mkslas lauk, pulcjot savu biedru vid ievrojamus kultras, mkslas un izgltbas darbiniekus. Rgas Latvieu biedrbu un biedrbu Estonia vieno sadarbbas saites. Biedrba Estonia savulaik rkojusi latvieu tekstilmkslinieku izstdes Igaunij, savukrt Rgas Latvieu biedrba RLB nama Baltaj zl ogad jau septto reizi piedv iepazties ar igauu tekstilmkslinieku dairadi. 

Marianna Kallasa (dz. 1949. g.) ir viena no tm igauu tekstilmksliniecm, kura palikusi uzticga senajai un clajai tehnikai - gobelnam. Marianna Kallasa ir lieliska koloriste un vias dzijas gleznojumi ststa par pagtni, tagadni un nkotni. Mkslinieces mk tma ir ainava. Vias iespaidi, pieredze un atmias kst par precziem un tehniski specifiski austiem gobelniem. Mariannas Kallasas darbietilpgo gobelnu tehnika ir meistarga un personiska. Visbiek ststi, pilstas un dabas ainas vias darbos saists ar Igauniju. Biei mksliniece savos darbos atklj tmas, kas saisttas ar tautas mkslu un nacionlo identitti. Via ir viena no nedaudzajiem tekstilmksliniekiem, kurai patk ar figurlas kompozcijas. Dinamisk veid via savos darbos spj attlot gan cilvkus, gan dzvniekus. 

Marianna Kallasa studjusi Igaunijas Mkslas akadmijas Tekstilmkslas noda, kuru absolvja 1982. gad. Gandrz desmit gadus via bija Igaunijas Mkslas kombinta ARS mksliniece, septipadsmit gadus mcbspks Igaunijas Mkslas akadmijas Tekstilmkslas noda. Izstds mksliniece piedals kop 1980. gada, ir Igaunijas Mkslinieku savienbas un Igaunijas Tekstilmkslinieku savienbas biedre.

Marianna Kallasa par savu darbu teic: Man patk, ka darbs notiek neprtraukti. Stelles nekad nedrkst stvt tukas!

Izstd Kopgs atmias apskatmi mkslinieces pdjo gadu darbi.

Izstde apskatma RLB Baltaj zl no 2021. gada 13. jlija ldz 22.augustam darba diens no plkst. 10.00 ldz plkst. 18.00.


Rgas Latvieu biedrba un biedrba Estonia pai pateicas par sadarbbu izstdes rkoan Igaunijas vstniecbai Latvij un  Igaunijas Tekstilmkslinieku savienbai!  

Izstdes atklanu iespjams apmeklt tiem skattjiem, kuri ir vakcinti pret Covid-19, un ir pagjuas 14 dienas pc pilna vakcincijas kursa pabeiganas vai trs nedas pc saemtas pirms raotja AstraZeneca vakcnas, k ar tiem skattjiem, kuri Covid-19 prslimojui pdjo 6 mneu laik. K ar tiem, kas pdjo 48 stundu laik ir veikui Covid-19 testu un tas ir negatvs vai pdjo 6 stundu laik ir veikui Covid-19 tro antigna testu un tas ir negatvs.

Apmekljot izstdes atklanu, nepiecieams uzrdt Covid-19 sertifiktu kop ar personu apliecinou dokumentu. 

Izstde no 2021. gada 13. jlija ldz 22. augustam, apskatma individuliem apmekltjiem vai vienas mjsaimniecbas locekiem.

      Atpaka