129796

Atvl 200 000 eiro Rgas Latvieu biedrbas nama atjaunoanas, izptes, konservcijas un restaurcijas programmas stenoanai
06.09.2023


Pc Rgas Latvieu biedrbas nama atjaunoanas, izptes, konservcijas un restaurcijas programmas 2023.2030. gadam izskatanas un apstiprinanas 5. septembra Ministru kabineta sd valdba lma par valsts piedalanos programmas stenoan ogad ar 200 000 eiro. Rgas Latvieu biedrbas nams Rg, Merea iel 13 ir Rgas Latvieu biedrbas paums un valsts nozmes arhitektras piemineklis, kura uzturanu, saglabanu un popularizanu nodroina biedrba k brvprtga sabiedrisk organizcija.
 
Saska ar Biedrbas nama likum paredzto kas paniece ir izstrdjusi Biedrbas nama programmu, kas aptver ts ilgtermia mrus, saisttus ar Biedrbas nama k latvieu nacionls paapzias un valstisks neatkarbas veidoans simbola popularizanu, veicinot sabiedrbas izgltoanu par Latvijas valsts veidoans pirmskumiem, Latvijas sabiedrbas vienotbas, paapzias, patriotisma un lepnuma par savu valsti stiprinanu un popularizjot latvieu nacionlo kultru un vsturi Rgas viesiem, k ar nodroinot Biedrbas nama un ar to saistto vstures liecbu saglabanu nkamajm paaudzm. Tpat programm noteikti vidja termia mri, kas paredz Biedrbas nama restaurcijas un atjaunoanas darbus veikt astou gadu period, darbus sadalot un veicot astos krts.
 
Biedrbas nama programmas 1.krt, par valdbas pieirtajiem 200 000 eiro paredzts veikt daju logu un durvju restaurciju un nomaiu, nama energoauditu, dmeu virsjumta daas atjaunoanu, arhitektoniski mksliniecisks izptes veikanu un aktualizciju, ar ugunsdrobas prasbu izpildi saisttus darbus un Biedrbas nama programmas stenoanas divm pirmajm krtm nepiecieamo bvprojektu izstrdi, k ar segt projekta vadbas, bvuzraudzbas un autoruzraudzbas izmaksas.
 Kopjs provizorisks Latvieu Biedrbas nama programmas stenoanas izmaksas (visas astoas krtas 2023. gada cens) ir 8 207 818,12 eiro.
 
Turpmkajos gados programmas stenoanai nepiecieams finansjums indikatvi: 2024. gad - 1 400 870 eiro, 2025. gad 1 502 287 eiro, 2026. gad 1 502 471 eiro, savukrt 2027. gad 464 355 eiro, 2028. gad 602 009 eiro, 2029. gad 1 114 356 eiro un 2030. gad 1 421 472 eiro.
 
Paredzts, ka turpmkajos gados nepiecieamais finansjums tiek pieteikts un skatts krtj valsts budeta sagatavoanas un izskatanas procesa ietvaros.      Atpaka