127123

Aicinm darb kultras projektu vadtju!
29.11.2022


Rgas Latvieu biedrba (RLB)
Re. Nr. 40008000102, juridisk adrese: Rg, Merea iel 13, LV- 1050
 
Aicina darb kultras projektu vadtju

Darba uzdevumi:
 
      Rgas Latvieu biedrbas rkoto sarkojumu un kultras projektu organizana, koordinana un kontrole, nodroinot RLB kultras programmu norisi un sadarbbu ar iesaisttajm personm un institcijm
      RLB kultras projektu sagatavoanas iesnieganai atbalsta institcijm organizana, vadba un prraudzba, projektu stenoanas vadba un prraudzba sadarbb ar RLB struktrm
      Rgas Latvieu biedrbas nam notiekoo nomas paskumu plnoana, koordinana,  to apkalpoanas organizana un nodroinana, sadarbojoties ar fiziskm un juridiskm personm, kas izmanto RLB telpas savu sarkojumu organizanai
      Ar Rgas Latvieu biedrbas organiztajiem sarkojumiem un RLB nam notiekoajiem  nomas paskumiem saistts dokumentcijas sagatavoana, izpildes nodroinana un kontrole

Nepiecieams zinanas:
 
      Iegta augstk izgltba atbilsto jom
      Teicamas komunikcijas, sadarbbas un saskarsmes prasmes
      Radoa domana un organizatora prasmes
      Spja strdt tri, kvalitatvi un organizti
      Spja strdt individuli un komand
      Labas iemaas darb ar datoru (MS Office) un biroja tehniku, spja lietot informcijas tehnoloijas darba uzdevumu veikanai
      Teicamas latvieu valodas zinanas
      Teicamas angu valodas zinanas, vlamas citu svevalodu zinanas

Piedvjam:
 
      Intensvu, radou darbu un labus darba apstkus Rgas centr senkaj latvieu sabiedriskaj organizcij 
      Savstarpju atbalstu, lai sasniegtu vislabko rezulttu
      Iespju pilnveidot profesionlo pieredzi
      Elastgu pieeju darba laika plnoanai
      Atalgojumu 880,00 eiro pirms nodoku nomaksas, iespjamas piemaksas
      LR normatvajos aktos noteikts socils garantijas

Motivtu pieteikuma vstuli un CV ar nordi RLB kultras projektu vadtjs stt uz e pastu  info@rlb.lv  ldz 2022. gada 27.decembrim.
 
Sazinsimies ar kandidtiem, kuri pc CV un motivcijas vstules izvrtanas tiks aicinti uz darba interviju.
 
Tlrunis informcijai:  29529668 (RLB Biroja vadtja Stella Lpte).
  

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzbas likuma 8.panta pirmo dau, informjam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrointu konkursa norisi.
 
      Atpaka