Ziemassvtku ieskandinana Gaismas pil
 
Latvijas Nacionls bibliotkas trij, 15. decembr plkst. 15.00, tikai 15 mintes skans pasaul lielk kokle, kas ar savu neatkrtojamo skau un iespaidgajiem izmriem prsteigusi tautas mzikas instrumentu ekspertus etnomuzikologu Valdi Muktupvelu un Latvijas slavenkos kokltjus Laimu Jansoni, Latvti Cirsi un Ansi Jansonu.

Dikokli un ts mazks msias Ziemassvtku ieskandinan Gaismas pil skandins Malvne Mantiniece, Rozte Katrna Spa, Dzintars Lipors, Zane Sniere un Dzintars Jkabs Sps. 

Dikokli 1947. gad izgudroja Eduards Krauksts, bet kopiju 2022. gada februr izgatavoja koku meistars Rihards Valters. Iepriek Dikokle skanjusi Dikokles daudzinjum Rgas Latvieu biedrb, Brvdabas Etnogrfiskaj muzej, Tautas muzikantu svtkos Barkav, pasaules kokltju koncert Kocnos un valsts svtku koncert Kamard. Dikokles kopija, pateicoties  Valsts kultrkapitla fonda atbalstam, ir Rgas Latvieu biedrbas rcb, bet oriinlu interesenti vars apskatt Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej nkamgad.
 
 
 
 
RLB Folkloras komisijas muzikanti un "Rgas dani" 
ievada starptautisku mkslas festivlu
   
 
Sestdien, 3. septembra vakar, Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisijas muzikanti ievadja mkslas festivla Survival kit un tetra festivla Homo Novus gjienu Vecrg! Gjiens sks ar ddu un bungu mziku Lvu laukum, kas patkami satrauca festivla dalbniekus un apmekltjus. 

Pc tda braa ievada Rgas Danu visstiprkie puii kpa trs metrus garajs ekats un devs 600 sou garaj ce pa Vecrgas aurajm ielim uz Doma laukumu. Pa prieku ekatniekiem gaisu un negaisu ra etras Folkloras komisijas trejdeku  pavlnieces Indra Filipsone, Anita Feldmane, Terze Jozefa un Malvne Mantiniece.  Lai gjiens btu muzikli un ritmiski sakrtotks muzicja Rgas Danu muzikanti Rozte Katrna Spa,  Madara Lisovska, Adelna Balode un Ernests Sps. ekatniekiem pievienojs vismaz sei simti interesentu, kurus ieinteresja neparast tradicionls kultras un moderns mkslas sintze darbb.

ekatnieki ne tika pai gja uz Latvij garkajm ekatm, bet ar nesa mkslinieka, festivla Survival Kit dalbnieka,  turku mkslinieka Ahmeta Oguta  instalciju Balansjoie karogi, kas aplkojama Doma laukum, vecaj Unibankas k, kur iekrtota festivla mkslinieku darbu izstde.  ekatas vars apskatt izstd visu festivla norises laiku.

Lai sagatavotos gjienam veselu mnesi Pteris Ponnis, Dzintars Jkabs Sps, Rinalds Maksimovs un Audars Krlis Kints trenjas staigt ar neparasti garm ekatm, ko dizainjis mkslinieks Roberts Krsli.
 


Konteksts:
Latvijas Laikmetgs mkslas centrs organiz jau 13. Starptautisko laikmetgs mkslas festivlu Survival Kit, kas ir viens no lielkajiem da veida paskumiem Baltijas valsts.
gada festivla Survival Kit 13, kas nosaukts Ojra Vciea dzejoa vrdiem Putniu vajag noert kuratore ir iLiana Fokianaki. Galvenokrt festivls pievrssies skaas un vrda brvbai un dadm pretoans formm un iemjos Rgas vsturiskaj centr - agrkaj Unibankas k Doma laukum, Pils iel 34. Jizce, ka tiei Vecrga ir bijis nozmga lokcija Dziesmots revolcijas notikumiem. Abi festivli ievada ar Balts nakts notikumus Rg.