RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
Ē T I K A S    K O D E K S S


1. RLB Ētikas kodeksa mērķi un uzdevumi.

1.1. Ētikas kodekss nosaka principus, kas ir pamatā personu iesaistei sabiedriskajā dzīvē: atklātuma un godīguma veicināšana valstī, darbs biedrībā latviešu tautas interesēs.
1.2. Rīgas Latviešu biedrība (turpmāk RLB, Biedrība) ir brīvprātīga, neatkarīga sabiedriska organizācija, kas nav dibināta ar mērķi gūt peļņu.

2. RLB ārējās attiecības.

2.1.Attieksme pret Latvijas valsti.
2.1.1.RLB un tās biedri savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi un tiesību aktus, īsteno atbildīgu un saudzējošu attieksmi pret valsts resursiem (materiālajām vērtībām, vidi), sekmē Latvijas valsts starptautisko prestižu.


2.2. Attiecības ar sabiedrību.
2.2.1.RLB darbiniekiem un biedriem jāciena ikviena Biedrībā notiekošā sarīkojuma dalībnieka tiesības uz vārda brīvību, ir jābūt gataviem uzklausīt RLB nama apmeklētāju izteikto kritiku un to racionāli izvērtēt.
2.2.2.Gatavojot sarīkojumus RLB namā vai ārpus tā, kā arī izīrējot RLB telpas, Biedrībai kā juridiskai personai jāsadarbojas tikai ar tādām personām un organizācijām, kuru mērķi nav pretrunā ar RLB  statūtiem un ētikas kodeksu.
2.2.3.Biedrībai pieņemot dāvinājumus vai ziedojumus no personām vai organizācijām, šī rīcība rūpīgi jāizvērtē, lai nerodas interešu konflikts.

2.3. Attiecības ar citām organizācijām.
2.3.1. Biedrībai, sadarbojoties ar citām organizācijām, jāievēro godīgums, taisnīgums un atklātība, jāizvairās no iesaistīšanās partiju politikā.

2.4.Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem.
2.4.1. RLB organizatoriskajām struktūrvienībām, nepārkāpjot savas kompetences ietvarus, jāsniedz plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem atklāta un patiesa informācija par RLB organizētajiem sarīkojumiem vai citiem pasākumiem.


3.RLB biedru un darbinieku uzvedības normas.

3.1.Vispārīgās uzvedības normas.
3.1.1. RLB biedriem un darbiniekiem jābūt godīgiem, pieklājīgiem, iecietīgiem un izpalīdzīgiem kā pret saviem kolēģiem, tā arī pret Biedrības nama un RLB organizēto sarīkojumu dalībniekiem un apmeklētājiem.
3.1.2. Ar savu rīcību vai izteikumiem RLB biedrs un darbinieks nedrīkst apvainot vai diskriminēt savus kolēģus, RLB nama apmeklētājus un sarīkojuma dalībniekus.
3.1.3. RLB biedriem un darbiniekiem jāievēro ģērbšanās kultūra: RLB sarīkojuma dalībnieka apģērbam jābūt kārtīgam un  korektam.
3.1.4. Savstarpējā saskarsmē RLB biedriem jāveicina pieklājīgas un biedriskas attiecības.
3.1.5. Ikviens RLB biedrs un darbinieks nedrīkst pieļaut Biedrības nama telpās vai RLB citur organizētajos pasākumos tādas valodas un žestu lietošanu vai citāda veida darbības, kas var aizskart citas personas cieņu un godu.
3.1.6.Katra RLB biedra pienākums ir ar savu rīcību celt Rīgas Latviešu biedrības prestižu, atturoties no visa, kas var kaitēt RLB godam.

3.2 Atklātums un konfidencialitāte.
3.2.1.RLB darbībā valda atklātuma princips. Biedrība sniedz ziņas plašsaziņas  līdzekļiem un savā namā izvieto paziņojumus par publiskajiem sarīkojumiem, kā arī rīko preses konferences, sniedz  intervijas.
3.2.2. RLB darbiniekiem un amatpersonām nepieciešams respektēt konfidencialitātes principu un neizmantot savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot uzticētos pienākumus.

3.3  Interešu konflikts.
3.3.1. RLB biedru un darbinieku pienākums ir nepieļaut savā darbā interešu konfliktu un neiesaistīties korupcijā.
3.3.2. Par konstatēto interešu konfliktu jāinformē RLB Statūtu un ētikas komisija un jāatsakās no tāda darba uzdevuma izpildes, kurš var radīt interešu konflikta situāciju.
3.3.3. Pieņemot darba piedāvājumu RLB,  jāpārliecinās, vai darbs nebūs pretrunā ar Korupcijas novēršanas likumā noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem, darbu pildīšanas ierobežojumiem, ar pamatdarba pienākumiem un nekompromitēs vai neapkaunos Rīgas Latviešu biedrību.
3.3.4. RLB vēlētajām amatpersonām ir jāievēro:
    - interešu konflikts ir situācija, kad līdztekus RLB vēlētās amatpersonas vai darbinieka  interesēm vienlaikus pastāv arī šīs amatpersonas vai darbinieka personiskās vai viņu radinieku (laulāto) materiālās intereses;
    - radinieki šā ētikas kodeksa izpratnē ir augšupēji radinieki (tēvs, māte, vecvecāki, laulātais utt.) un lejupējie radinieki ( dēli, meitas, bērnu bērni, viņu bērni utt.), adoptētāji un adoptētais, brālis, māsa, pusbrālis un pusmāsa.
3.3.5. RLB vēlētai amatpersonai jāizvairās savus amatpersonas pienākumus savienot ar tādu līgumdarbu izpildi, kuru tieša vai netieša uzraudzība ietilpst vēlētās RLB amatpersonas amata pienākumos, kā arī savienot savu amatu ar citu amatu, darbu, pilnvarojuma uzdevumu vai uzņēmuma līgumu izpildi , ja amata savienošana rada situāciju, kurā amatpersona nokļūst sev tieši vai netieši pakļautas amatpersonas pakļautībā vai pārraudzībā.
3.3.6.    RLB amatpersonai jāatsakās no savu funkciju veikšanas vai amatu savienošanas visos tajos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte vai neitralitāte.

3.4. Attieksme pret RLB īpašumu.
3.4.1. RLB biedriem un darbiniekiem jānodrošina, lai viņiem uzticētais RLB īpašums  vai tā daļa tiktu izlietots lietderīgi un ekonomiski. Biedrības īpašumu nedrīkst izmantot personiskiem mērķiem.
3.4.2. RLB darbinieki, kuri rīkojas ar Biedrības inventāru, materiālajām vērtībām un finanšu līdzekļiem, kā arī ar RLB pilnvarām, zīmogu, nedrīkst uzņemties pienākumus, kas pārsniedz viņu kompetences robežas, vai nodot viņiem uzticētos resursus un materiālus personām, kuras nav juridiski atbildīgas Biedrībai.

3.5. Politiskā neitralitāte.
3.5.1. RLB vēlēto amatpersonu un darbinieku kā privātpersonu līdzdalība politikā vai politiskās simpātijas nedrīkst ietekmēt RLB uzticēto darba pienākumu pildīšanu un lēmumu pieņemšanu.

4.Ētikas kodeksa ieviešana.

4.4.Uzvedības normu kontrole.
4.4.1. Uzvedības un citus ētikas normu pārkāpumus un interešu konflikta situācijas izvērtē RLB Domes apstiprināta RLB Statūtu un ētikas komisija.
4.4.2. Ziņojumi par radušos konflikta situāciju ieinteresētajām personām jāiesniedz RLB Statūtu un ētikas komisijai, atturoties no lielāka skaita personu iesaistīšanas konflikta atrisināšanā.
4.4.3.  Ja RLB biedrs vai darbinieks ir vainīgs konflikta situācijā, tad viņam jāatzīst pieļautās kļūdas un jācenšas tās labot; jebkurā gadījumā nekavējoties jāpārtrauc darbība, kas izraisa konflikta situāciju.

4.5.RLB rīcība RLB Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumos.
4.5.1.RLB Statūtu un ētikas  komisija izvērtē jebkura RLB biedra vai darbinieka rīcību, izskatot rakstiski iesniegtās sūdzības, kā arī darba gaitā radušos strīdīgos jautājumus un iesaka tālāku rīcību.
4.5.2. Katrā RLB Ētikas kodeksa pārkāpšanas gadījumā visi apstākļi tiek izvērtēti vispusīgi un objektīvi.
4.5.3. Ja konfliktā iesaistītās puses pieņem RLB Statūtu un ētikas komisijas spriedumu, vainīgajam jābeidz neētiskā rīcība. Abām strīdīgām pusēm jāatrod kompromiss, vainīgajam jāatlīdzina nodarītie zaudējumi un jānovērš iespēja atkal atsākties neētiska rakstura darbībai. Ja konflikta situāciju nav izdevies noregulēt un pārkāpumi turpinās, RLB Dome pēc RLB Statūtu un ētikas komisijas ierosinājuma pieņem attiecīgu lēmumu atbilstoši RLB Statūtiem.

____________
RLB Ētikas kodekss sagatavots 2004.gadā, koriģēts RLB Statūtu un ētikas komisijas sēdē un apstiprināts 24. 11. 2004. RLB Domes sēdē, Protokols Nr.9, lēmums Nr.2