Guntis Gailtis, Rgas Latvieu biedrbas prieksdtjs (1949)

 

Reisors, sabiedriskais un kultras darbinieks Guntis Gailtis dzimis 1949. gada 11. februr Lgatn. Studjis J.Vtola Latvijas Mzikas akadmij reiju (diploms 1975. un 1980.) un Latvijas Universitt pedagoiju un psiholoiju (2005.). No 1975. ldz 2006. g. strdjis Latvijas Nacionlaj oper, aj laik stenoti vairk nek 50 operu inscenjumi. Kop 1983. g. darbojies k pedagogs J.Vtola Latvijas Mzikas akadmij. Vairk nek 500 kultras paskumu, festivlu, koncertu reijas autors. No  2006. g. ir Rgas pavaldbas aentras Rgas piemineku aentra direktors. Triju Zvaigu ordea virsnieks (2002).

Guntis Gailtis no 2002. gada ir Rgas Latvieu biedrbas biedrs , aktvi iesaistjies biedrbas dzv, darbojies ar RLB Dom un Vald, 2011. gada 3. august ievlts par Rgas Latvieu biedrbas prieksdtju.

Gunta Gaila vadb veikts ievrojams un aktvs darbs  ekonomisks situcijas stabilizanai, saimniecisk potencila  un juridisko jautjumu sakrtoanai. paa vrba  veltta kultras dzves tradciju turpinanai un attstbai.  Noritjuas daudzas plaa vriena kultras programmas. Rosinot projektu darbu,  realizti vairki Rgas Domes, Valsts Kultrkapitla fonda un Eiropas Savienbas atbalstti projekti. Rgas Latvieu biedrba aktvi stiprinjusi sabiedriski politisko nozmbu un atpazstambu, attstot plau sadarbbu ar valsts,  pavaldbas institcijm, uzmumiem, citm kultras un sabiedriskajm organizcijm. Slgti vairki sadarbbas lgumi ar augstks izgltbas iestdm, lai kopgi veidotu projektus. Svargs darbs ieguldts Rgas Latvieu biedrbas pirms latvieu sabiedrisks organizcijas  - vstures izpt  un biedrbas nozmgs lomas Latvijas Valsts  veidoans procesu aktualizan.  Daudz spka veltts Rgas Latvieu biedrbas nama k izcila, vsturiska arhitektras un mkslas  piemineka uzturan un popularizan. Guntis Gailtis k priorittes biedrbas darb un nkotnes virzbu  uzsver  izgltbu - sniegt  plaai sabiedrbai zinanas un gargo saturu, vienlaikus atgdinot, ka biedrbas pamatbtba ir biedroans -  dalans pankumos, pieredz un iedvesmojoa, pozitva savstarpj gaisotne.