Rgas Latvieu biedrbas Dome ir lmjstruktra pilnsapulu starplaik. Dome ievl no sava vidus RLB prieksdtju un via vietnieku, ievl RLB Valdi. Sasauc biedru pilnsapulci un izvirza apsprieamos jautjumus. Organiz stattos paredzto mru stenoanu un pilnsapulces lmumu izpildi. Domi ievl RLB pilnsapulce. Domes loceka pilnvaru laiks ir 3 gadi.

RGAS LATVIEU BIEDRBAS DOME
(Ievlta RLB pilnsapulc 25.02.2023.)

Beiris Lita 
Bergmanis Kaspars 
Brzia Gunta 
Brakovska Gunta 
Briedis Jnis 
Bmane Ilze 
Cipija Rta 
Dreis Normunds 
Dreika Dagnija 
Dzintare Vija 
Feldmane Anita 
Feldmanis Jnis 
Gailtis Guntis 
Grbe Anita 
Ivainoks Valdis 
Jablovska Gaida 
Krmi Jnis Atis 
Lcis Andris 
Lce Velga 
Lpte Stella 
Naumova Skaidrte 
Paegle Dace 
Ptersone Krina 
Platpers Arvds 
Ponnis Pteris 
Poriete Margita 
Sidorova Aija 
Smane Maija 
Solima Mairita 
Sps Ernests 
Stirna Mirdza 
Strads Gatis 
enberga Mrte 
Vectirns Juris 
Vidriis Jnis 
Zilberts Ventis 
Zvejniece Teiksma 
elve Margarita 
 
                          
 
 


Rgas Latvieu biedrbas
Valde nodroina stattos paredzto mru stenoanu, biedru pilnsapulces un Domes lmumu izpildi. Atbild par biedrbas saimniecisko darbbu. RLB Valde darbojas 7 cilvku sastv, tai skait RLB prieksdtjs unvia vietnieks. Valdi uz 3 gadiem ievl RLB Dome.

RGAS LATVIEU BIEDRBAS VALDE
(ievlta 15.03.2023.)

Guntis Gailtis
(Rgas Latvieu biedrbas prieksdtjs, reisors, sabiedriskais darbinieks)
Gaida Jablovska
(Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja vietniece, filoloe, muzeju nozares eksperte)
Skaidrte Naumova
(uzmja, grmatizdevja)
Krina Ptersone
(filoloe, politie, tulkotja, sabiedrisk darbiniece, bijus Latvijas Republikas kultras ministre)
Jnis Briedis
(sociologs, vadbzintu specilists)
Normunds Dreis
(dirients, pedagogs, kultrizgltbas darbinieks)
Gatis Strads
(pedagogs, uzmjs, tetra zintnieks)