No Rgas Latvieu biedrbas izslgta Ieva Nikoleta Dbolia, Ingmra akl biedra tiesbas apturtas
07.12.2011


INFORMCIJA MEDIJIEM                                                             

2011. gada 7.decembr

No Rgas Latvieu biedrbas izslgta Ieva Nikoleta Dbolia, Ingmra akl biedra tiesbas apturtas

Rgas Latvieu biedrbas Dome 2011. gada 7. decembra sd nolma, pamatojoties uz Rgas Latvieu biedrbas Stattu punkta 4.9. apakpunktu 4.9.3., kas paredz Rgas Latvieu biedrbas biedra izslganu no Rgas Latvieu biedrbas, ja biedrs ar savu rcbu kait Biedrbas godam vai kav stattos paredzto mru stenoanu:

1.   Izslgt Ievu Nikoletu Dboliu no Rgas Latvieu biedrbas. Noteikt, ka is Rgas Latvieu biedrbas Domes lmums stjas spk nekavjoties, ar t pieemanas brdi.

2. Izvrtt iespju vrsties ties ar prasbu pret Ievu Nikoletu Dboliu par neslavas celanu Rgas Latvieu biedrbai un Rgas Latvieu biedrbas darbinieku un biedru goda un cieas aizskaranu rzemju latvieu pres un interneta vietns, k ar prasbu atsaukt nepatiess zias un atldzint nodarto morlo kaitjumu.

3. Publiskot medijos Rgas Latvieu biedrbas Domes lmumus jautjumos par Ievas Nikoletas Dbolias izslganu no Rgas Latvieu biedrbas un iespju vrsties ties pret Ievu Nikoletu Dboliu. 

Tpat ar Rgas Latvieu biedrbas Dome nolma uz 6 (seiem) mneiem apturt biju Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja, Saeimas deputta  Ingmra akl biedra tiesbas.

___________________________

Plaka informcija:           

Rgas Latvieu biedrbas Stattu un tikas komisijas prieksdtja

Mirdza Stirna           

Mob. Tel. 29520911

 

Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja vietnieks

Aivars Smagars

Mob.tel. 29247721                           


 
 
      Atpaka