49994

Sidnejas Latviešu biedrība“Mosties, celies, strādā" (Kronvaldu Atis)

Sidnejas Latviešu biedrība dibināta 1952. gadā.

Sidnejas Latviešu biedrības emblēma: burti SLB, zem tiem biedrības dibināšanas gads - 1952. saulītes ornamenta ielogā, emblēmu zīmējis mākslinieks A.Sodums. Biedrības devīze ir 19. gadsimta Latvijas patriota Kronvalda Ata vārdi: "Mosties, celies, strādā”.

SLB mērķi ir veicināt un atbalstīt biedrības biedru un Sidnejas latviešu saimes sabiedrisko un kulturālo dzīvi.

Sidnejas Latviešu biedrību vada biedru pilnsapulcē ievēlēta desmit personu valde, kura no sava vidus izvēl valdes priekšsēdi.  Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis ir Jānis Grauds.
   Vēsture
Sidnejas Latviešu biedrība dibināta 1952.gadā. Dibinātāji: Felikss Brūvelis, Bruno Strazdiņš, Aleksandrs Rolavs, Vilis Motmillers, Juris Andersons, Elvīra Miezis-Plūme, Pēteris Laiviņš, Mārtiņš Siliņš, Roberts Studāns, Jānis Krauklis un Jānis Lūsis.

Jau 19.gs. beigās no Latvijas Sidnejā ieradās un apmetās uz dzīvi daži latvieši. Viņu pulks palielinājās pēc 1905.gada. Pirmo latviešu organizāciju Austrālijā nodibināja 1913.gadā. Tajā par biedru varēja iestāties katra Sidnejā un tās apkārtnē dzīvojoša, latviski runājoša persona. Šis pulciņš pastāvēja līdz 1926.gadam. 1928.gadā pulciņa biedri nodibināja Sidnejas Latviešu klubu, tas apvienoja nacionāli noskaņotus latviešus, kas atbalstīja neatkarīgo Latviju. Tas pastāvēja četrus gadus. No 1931.gada līdz 1940.gadam ik gadu notika Līgo svētku un 18.novembra sapulcēšanās.

Pēc Otrā pasaules kara 1947.gadā iniciatoru grupa Sidnejā nodibināja Austrālijas Latviešu labdarības biedrību (ALLB). Dibinātājos bija Kārlis Nīcis, Felikss Brūvelis un Kārlis Šics. Biedru skaits, latviešu ieceļotāju skaitam pieaugot, strauji palielinājās. Attīstījās arī sabiedriski - kulturālās aktivitātes. Darbojās literārā sekcija, teātris, sporta kopa, tūristu kopa, koris. ALLB bija dibināta kā labdarības biedrība, tai nebija juridiskas personas tiesību un tā nevarēja iegūt nekustamus īpašumus. Bija jāizstrādā jauni statūti un, ALLB likvidējot, jārada biedrību, kas varētu iegādāties īpašumu, kur latvieši varētu satikties un veidot savu kultūras dzīvi.

Sidnejas Latviešu biedrības dibinātāji, statūtu parakstītāji, 1952.gada 26.martā sapulcējās un izraudzīja pagaidu valdi. SLB pirmā biedru pilnsapulce sanāca 1952.gada maijā un ievēlēja biedrības pirmo valdi. Valdes priekšsēdis bija Felikss Brūvelis un valdes locekļi J.Andersons, K.Erdmanis, P.Laiviņš, E.Miezis-Plūme, L.Resgalis, A.Rolavs, M.Siliņš un B.Strazdiņš.

1953.gadā latviešu sabiedriskās dzīves seniors Kārlis Nīcis bija atradis un ierosināja pirkt piemērotu īpašumu Stratfīldā. Namu nopirka un sākās tā pārbūve un sarīkojumu zāles projektēšana. 1959.gada 18.novembrī notika zāles iesvētīšana. Zālē ir plaša skatuve, zem skatuves telpa ģērbtuvēm un virtuve. Zālē ir 500 vietas  klausītājiem. Nākamajos gados sekoja vecās ēkas pārbūve turpmāko valdes priekšsēžu Vidvuda Koškina, Alfrēda Siļķēna, Jāņa Roņa un speciālistu inž. Jāņa Treimaņa, Ērika Zvirbuļa, Jāņa Mačēna u.c. vadībā. Gandrīz pilnīgi no jauna pārbūvēja veco namu, iekārtojot telpas sanāksmēm, skolām, virtuvei, kafejnīcai, labierīcībām, pārvaldnieka dzīvoklim, kredītsabiedrībai u.c. Sidnejas apkārtnē dzīvojošiem tautiešiem ir vieta , kur pulcēties un veidot sabiedrisku un kulturālu sadzīvi.

SLB nama telpas saviem pasākumiem regulāri izmanto arī organizācijas, kas nav saistītas ar biedrību.
SLB valdes priekšsēža amatā darbojušies: Felikss Brūvelis 1952-1953; Mārtiņš Siliņš 1953-1974; Vidvuds Koškins 1974-1986; Alfrēds Siļķēns 1986-1992; Imants Sveilis 1992-1996; Jānis Ronis 1996- 2009; Jānis Grauds 2009 – līdz šim laikam.

  Aktivitātes

Sidnejas Latviešu biedrības paspārnē darbojas SLB Dāmu kopa, bibliotēka, grāmatnīca, latviešu skolas, valodas pulciņš, senioru saietu grupa, jauniešu vokālais ansamblis „Jaunais Vējš”, mūzikas ansamblis „Sydnejas Muzykanti”, Sidnejas Latviešu jauktais koris, Sidnejas Latviešu vīru koris, Sidnejas Latviešu teātris, Sporta kopa „Spars”, Tautas deju kopa "Jautrais pāris”, Veco ļaužu aprūpe "Laima". 
SLB izdod informācijas biļetenu „Ritums”.

  Kontakti

Biedrības adrese
Sidnejas Latviešu biedrība (Sydney Latvian Society Ltd.) , 32-34 Parnell Street, Strathfield, NSW 2135, Australia
Pasta adrese: P.O.Box 457, Strathfield, NSW 2135,  Australia  
E-pasts:  sydneylatviansociety@bigpond.com
Tel. 61 2 9744 8500
Mājas lapa
www.slb.org.au
 
      Atpakaļ