62750

Latviešu biedrību savienībaLatviešu biedrību savienība (LBS) tika dibināta 1992. gadā, reģistrēta 1993. gada 18. maijā. Reģistrācijas datums Biedrību un nodibinājumu reģistrā – 2006. gada 8. maijs.

Latviešu biedrību savienības biedri ir juridiskas personas – Latvijā strādājošas Latviešu un tām radniecīgas biedrības.LBS mērķi ir strādāt un pilnveidot biedrības darbu kultūrvēsturiskā mantojuma un latviešu tautas tradīciju apguvē un saglabāšanā; iesaistīt bērnus un jauniešus biedrības pasākumos, orga¬nizēt labdarības pasākumus; veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu un sakarus ar citām nacionālām biedrībām Latvijā un pasaulē.

LBS augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce, kas sanāk ne retāk kā reizi gadā. Biedru sapulcē katram LBS biedram – juridiskai personai – ir viena balss, neatkarīgi no biedra pārstāvju skaita, kas ieradušies uz sapulci.

LBS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētaja un vēl sešiem valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta uz 4 gadiem. LBS valdes priekšsēdētāja ir Veronika Ramāne.

  Vēsture

1992. gadā vairāku latviešu organizāciju vadītāji pieņēma lēmumu dibināt Latviešu biedrību savienību, kurā apvienotos Latvijas pilsētu Latviešu biedrības un tām radniecīgas organizācijas. Par pirmo LBS valdes priekšsēdētāju ievēlēja Edgaru Priednieku no Lielvārdes Latviešu biedrības. Organizācijā iestājās arī citas Latviešu biedrības - Jūrmalas Latviešu biedrība, Bezalkohola bied¬rība “Ziemeļblāzma”, Smiltenes Latviešu biedrība, Dobeles Latviešu biedrība, Ikšķiles Kultūras biedrība, Ventspils Latviešu biedrība, Ogres Latviešu biedrība, Daugavpils Latviešu biedrība, Saldus Sadraudzīgā biedrība, Krāslavas Latviešu biedrība un Aizkraukles Latviešu biedrība. Vēlākos gados LBS piepulcējās Torņakalna Latviešu biedrība, Jēkabpils Latviešu biedrība, Piebalgas Latviešu biedrība. Vairākus gadus LBS darbojās Austrumu Latviešu biedrība, Muzikantu brā¬lība, Tērvetes Latviešu biedrība, kultūras kopa “Jumaliņa”, Auces Latviešu biedrība un Tartu Latviešu biedrība.

Kā viena no pirmajām LBS aktivitātēm bija piemiņas vietu sakopšana. Piemēram, ozoliņu stādīšana pie Oskara Kalpaka dzimtajām mājām un koku stādīšana, atzīmējot Kurzemes katla robežas Otrā pasaules kara beigās. Katru gadu LBS apmeklē arī Lestenes Brāļu kapu memoriālo ansambli. LBS biedru organizācijas vienmēr aktīvi iesaistījušās atsevišķu biedrību aktivitātēs, kas saistītas ar dabas un kultūrvēsturisku objektu saglabāšanu un aizsardzību. Vairākkārtīgi ir apspriesti jautājumi par valsts valodas statusu Latvijā, bilingvāli mācāmo stundu kvalitāte skolās ar krievu mācību valodu, demogrāfisko situāciju, jauniešu izglītības un audzināšanas jautājumi, sevišķi Latvijas vēstures kā atsevišķa priekšmeta mācīšanas nepieciešamība Latvijas skolās. Ir do¬māts par cīņu pret alkoholismu un citām atkarībām jauniešu vidū, reklāmu kaitīgo ietekmi uz cilvēka uztveri un viedokļa veidošanu, radio un TV lomu.

Kopš 1996. gada vasaras LBS dalīborganizācijas un to biedri, kā arī citu Latviešu biedrību pārstāvji un viesi pulcējas LBS salidojumos, kuri notiek LBS dalīborganizāciju pilsētās. Salidojumu dalībnieki iepazīst norises vietas un to kultūrvēsturiskos objektus, apspriež LBS un Latvijas sabiedrības aktuālās problēmas, meklējot tām risinājumus. Salidojumi noslēdzas ar kopīgu saviesīgu sarīkojumu. Notikuši jau 20 LBS salidojumi.

  Aktivitātes

LBS valde 2014. gada 18. janvārī vienojās par aktuālo organizācijas darbības stratēģiju. Tika nolemts LBS darbībā:

  • Veicināt jaunu biedru piesaistīšanu, tostarp jauniešu iesaistīšanu LBS, jo skaitliski lielākai organizācijai ir lielākas iespējas paust savu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un veikt galveno uzdevumu – latviskuma stiprināšanu un saglabāšanu.
  • Popularizēt Latviešu biedrību savienības un tās biedru darbu, veidojot ceļojošo izstādi un pilnveidojot LBS interneta mājas lapu.
  • Palīdzēt savstarpējo kontaktu veidošanā starp biedrībām, atbalstīt LBS sastāvā esošo biedrību projektus.
  • Veidot kontaktus, aicinot uz biedru sapulcēm un salidojumiem Kultūras ministrijas pārstāvjus un ārzemju latviešu biedrību pārstāvjus.
  • Izteikt savu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.
  • Attīstīt sabiedriskā labuma darbību, ar laiku iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

LBS turpina koordinēt atsevišķo biedrību darbu kopējo mērķu īstenošanā. LBS iesaistās savu dalīborganizāciju nozīmīgākajās kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs. Tiek turpināta ikgadējā LBS salidojumu tradīcija, iepazīstot Latviju. LBS turpina atsaukties dažādām Latvijas sabiedrības aktivitātēm. Notiek tikšanās un pieredzes apmaiņa ar citām Latviešu biedrībām – gan Latvijā, gan ārvalstīs. Uzsākta sadarbība ar Latvijā dzīvojošu dažādu tautību biedrībām un Latvijas nevalstiskajām organizācijām.

 Kontakti

Adrese:
Slimnīcas ielā 8, Jūrmalā, LV-2011

Tālr.: 29404864
E-pasts: latvbs@inbox.lv

Mājas lapa

www.latvisubiedribas.lv
 
      Atpakaļ