57219

Asociācija „Luksemburga – Latvija”Kā oficiāli reģistrēta organizācija Asociācija "Luksemburga–Latvija" savu darbu sāka 2008. gadā, lai gan Luksenburgā dzīvojošie latvieši sāka sadarboties jau agrāk.Asociācijas uzdevumi ir apvienot Luksemburgā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus un popularizēt latviešu kultūru Luksemburgā.

Asociācijā var darboties gan biedra, gan goda biedra statusā. Par asociācijas biedru ar kļūt gan Luksenburgā, gan Latvijā un citās zemēs dzīvojoši latvieši un viņu draugi, kas nav latvieši, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Asociācijas biedri maksā noteikto gada biedra naudu, viņiem ir tiesības piedalīties asociācijas pilnsapulcēs, īstenojot savas balsstiesības, un tikt ievēlētiem valdē, kā arī saņemt dažādas priekšrocības saistībā ar asociācijas rīkotajiem pasākumiem un īstenot savas idejas. Savukārt asociācijas goda biedri līdzdarbojas tās darbā bez balsstiesībām un paši izvēlas biedra naudas apmēru.

Asociāciju „Luksemburga – Latvija” vada valde, kuru asociācijas biedri ievēl reizi divos gados. 2014. gada aprīlī ievēlētajā valdē darbojas deviņi locekļi, katrs atbildot par kādu noteiktu jomu. Asociācija "Luksemburga–Latvija" valdes priekšsēdētājs ir Gints Stašāns.

Asociācija "Luksemburga–Latvija" organizē daudzveidīgus kultūras un informatīvus sarīkojumus, izstādes, tradicionālo un valsts svētku svinības.

Asociācija sadarbojas ar citām organizācijām, kā arī Latvijas vēstniecību Beļģijas Karalistē un Luksemburgas Lielhercogistē.

2007. gada pavasarī tika izveidota Luksemburgas latviešu folkloras kopa „Dzērves”. Sākotnēji kopā darbojās gan bērni, gan pieaugušie. Šobrīd bērnu kopa „Mazās dzērves” jau darbojas patstāvīgi. Kopas nosaukums ir simbolisks – dzērves ir gājputni, kas lido uz siltākām zemēm, tomēr allaž atgriežas Latvijā.

Kopš 2008. gada rudens asociācijas paspārnē darbojas Latviešu bērnu skola "Strops".
2012. gadā dibināts Luksemburgas latviešu jauktais koris „Meluzīna”. Kori vada diriģente Jūlija Norvele. Korī dzied ap 30 dziedātājiem.

2012. gadā izveidota un tiek uzturēta vienota interneta vietne www.latviesi.lu.

 Adrese
A.s.b.l. "Luxembourg - Lettonie", 42A, route de Luxembourg, 8140 Bridel

E-pasts
info@latviesi.lu 

Vietnes internetā

www.latviesi.lu
www.facebook.com/latviesi.lu

Luksemburgas latviešu folkloras kopa „Dzērves”
www.dzerves.eu

Latviešu bērnu skola "Strops".
www.strops.lu
 
      Atpakaļ