50010

Adelaides Latviešu biedrībaLatvietis latvietim un Latvijai !

Adelaides Latviešu biedrība dibināta 1949. gadā.
2014. gadā biedrībā darbojas 169 biedri. Biedrības darbu vada valde 8 cilvēku sastāvā.

Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdētāja ir Astra Kronīte.
 Vēsture

Pirmā latviešu pulcēšanās Adelaidē notika 1948. gada 18. novembra sarīkojumā, ko organizēja Olģerts Strauts ar palīgiem. Sarīkojums bija labi apmeklēts un deva iespēju latviešiem, kas ieceļojuši Austrālijā un apmetušies Adelaidē un tās apkārtnē, tikties un dalīties iespaidos un pieredzē. Adelaidē turpināja iebraukt arvien jauni latviešu ieceļotāji un tika izteikts viedoklis, ka jādibina Latviešu biedrība. Aleksandrs Štolcs un Olģerts Strauts izstrādāja biedrības statūtus un pirmā dibināšanas sapulce notika 1949. gada 15. janvārī. Šinī sapulcē piedalījās 44 dalībnieki un tika pieņemti izstrādātie pagaidu statūti. Par Adelaides Latviešu biedrības priekšnieku ievēlēja Žani Mikšēnu, priekšnieka vietnieku J. Plūmi, sekretāru A. Štolcu, valdes locekļiem V. Māliņu, M. Bērziņu un L. Mangali. 1949. gada februārī ALB biedru skaits jau pārsniedza 100. Grūtības bija atrast telpas sanāksmēm, tāpēc saieti notika privātās mājās, restorānos un citās pieejamās telpās.

Biedrība uzsāka organizēt regulāras sanāksmes un saietus. Ļoti darbīgs biedrības biedrs bija Eduards Voitkuns, kurš rūpējās par bibliotēkas izveidošanu. Nodibināja sporta kopu, tautas deju kopu „Jandāliņš”, vīru kori, jaukto kori, teātra ansambli. Biedrība regulāri izdeva mēneša apkārtrakstu - sākumā tikai biedrības biedriem, bet vēlāk visai latviešu sabiedrībai Adelaidē. Laika tecējumā biedrības darbs auga plašumā, sevišķi kultūras laukā.

Pēc E. Voitkuna ierosinājumu nodibināja speciālu komisiju nekustama īpašuma iegādei un jau 1954. gadā Adelaides latvieši tika pie sava nama. Nama nosaukums ir „Tālava” un šo namu izmanto visas latviešu organizācijas Adelaidē. Par testamentā atstātiem līdzekļiem 1968. gadā biedrība iegādājās pati savu namu (34-36 Rose Terrace, Wayville), kuru lieto savu saietu un biroju vajadzībām. Namā ir ērta sanāksmju zāle, grāmatnīca, Laimas grupas birojs. Lielu nama daļu aizņem Latviešu muzejs.


  Aktivitātes

Biedrības paspārnē darbojas bibliotēka un grāmatnīca. Kultūras dzīvi kuplina jauktais koris „Dziesmu laiva” un Adelaides Latviešu teātra ansamblis Pie biedrības pastāv Latviešu muzejs, kas aizņem gandrīz pusi no ALB telpām. Muzejs aktīvi iesaistās latviešu vēstures un kultūras popularizēšanas pasākumos pilsētas un valsts mērogā. Būtisku ieguldījumu biedrības dabā sniedz tās Dāmu komiteja, kura dibināta 1957.gadā. Pēc Dāmu komitejas ierosmes tika dibināta senioru grupa „Rosme”. Izveidota grupa „Laima”, kas ar Austrālijas valdības atbalstu rūpējas par vecāko ļaužu labklājību.
Adelaides Latviešu biedrība katru gadu rīko 18. novembra atceres sarīkojumu, biedrības gada svētkus ar koncertu. Regulāri tiek rīkoti Literārie vakari, kuros 65 gadu laikā nolasīti pāri par 300 referātu.
Pēdējos gados liels darbs ieguldīts biedrības nama labiekārtošanā.
Adelaides Latviešu biedrība līdzdarbojas Dienvidaustrālijas Multikulturālo sabiedrību padomē (Multicultural Communities Council of South Australia).
Adelaides Latviešu biedrība ir viens no „Adelaides Latviešu ziņotājs”, kas iznāk 10 reizes gadā, izdevējiem.
Adelaides Latviešu biedrība 2010. gadā izdeva vēsturisku grāmatu par latviešiem un latviešu sabiedrības darbu Dienvidaustrālijā „Latvians in South Australia”.
Pateicoties Benitas Vembris atstātajam mantojumam, Adelaides Latviešu biedrība katru gadu piešķir stipendijas jaunajiem mūziķiem kā Austrālijā, tā Latvijā. Adelaides Latviešu biedrība sadarbojas ar Vītolu fondu, ar ziedojumiem atbalsta nozīmīgus nacionālus kultūras pasākumus un iestādes Latvijā.
2014. gada maijā Adelaides Latviešu biedrība svinēja savu 65 gadu jubileju.

  Kontakti

Biedrības adrese

Adelaides Latviešu biedrība, 34-36 Rose Terrace, Wayville 5034, South Australia.

Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde Astra Kronīte
E-pasts: astrakonitis@gmail.com

Bruno Krūmiņš
E-pasts: krumins.bruno@internode.on.net
Tel.:  61-8-8379 7589   
Fakss:  61-8-8379 1464

Velta Voitkuna
E-pasts: veltav@ozemail.com.au
Tel.: 61-8-8431 5059
Fakss:  61-8-8431 0051
        

Interneta vietnes:

Latviešu muzejs :  http://latvianmuseum-sa.atspace.com/

Ielādēju... 
      Atpakaļ