13235

Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās
28.03.2011


Programmu izstrādāja un apmācības vadīja etnogrāfijas un kultūrvides speciāliste Indra Čekstere

Pamanīt, sajust, saprasties pasaules daudzveidībā!

Mēs, cilvēki, tik dažādās valodās runājošie, esam vienas mātes – Dabas bērni. Kas mūs vieno un šķir? Cik smalkas ir tās dvēseles saites, kas ļauj no pusvārda saprasties vienas tautas pārstāvjiem un kas ir kopīgais, kas satuvinās cilvēkus no dažādām zemēm?

Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Programmā tiks iepazīts dažādu tautu kultūras mantojums – apskatīta šo tautu kultūras telpa, tautu nacionālo svētku un tradīciju īpatnības – līdzīgais. Lielu uzmanību paredzēts pievērst svētkiem un svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.


      Atpakaļ