118660

Rgas Latvieu biedrb aizvadts Latvijas Telpu orientans kausa 2. posms
21.11.2021


Pc gandrz gada prtraukuma tika rkots Latvijas Telpu orientans kauss un pulcti sporta entuziasti, lai piedaltos sacensbu 1. un 2. posm. Sacensbu mris ir pardt orientanos, k pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam, k ar noskaidrot trkos orientieristus telps ses vecuma grups.  

 

Sacensbas norits etros posmos, tau pirmie divi tika veiksmgi aizvadti 20. novembr Daugavas stadion (Augiel 1), kur piedaljs ap 160 dalbnieku un 21. novembr Rgas Latvieu biedrbas nam (Merea iel 13), kur startja aptuveni 200 dalbnieku ar kopvrtjuma lderiem ses vecuma grups:

    S16 Jaunietes: Amanda Mankus, klubs Auseklis IK

    S21 Sievietes: Una Undne Dzrve, klubs Kpa OK

    S40 Sievietes: Sigita Cimermane, klubs ApPasaule

    V16 Jauniei: Emls Lecinskis, klubs Kpa OK

    V21 Vriei: Krlis Stradi, klubs Auseklis IK

    V40 Vriei: Guntars Mankus, klubs Saldus OK

 

Telpu orientans distance atbilst sasintai tradicionlajai sprinta distancei. Pieteikties sacensbm uz 3. un 4. posmu iespjams, izmantojot LOF pieteikumu sistmu (www.lof.lv/pieteikumi ). Pieteikans termi trs dienas pirms katra posma. Katr posm vecuma grup uzvar tas dalbnieks, kura abu distanu rezulttu summa ir vismazk. Katr posm tiek apbalvoti pirmo vietu ieguvji. Kopvrtjum apbalvo pirmo triju vietu ieguvjus katr meistarbas grup. Lai iegtu ieskaiti kopvrtjum, jpiedals vismaz etros kausa posmos.

Sakm lielu paldies visiem dalbniekiem par atvesto prieku, entuziasmu un neatlaidbu, k ar izsakm pateicbu sacensbu norises vietm Rgas Latvieu biedrbai un VSIA Kultras un sporta centram Daugavas stadions, kas no 2017. ldz 2022. gadam steno ERAF projektu Kultras un sporta kvartla izveide Grzikalna apkaim, kura mris ir izveidot msdiengu Kultras un sporta kvartlu ar daudzveidgu kultras un sporta aktivitu piedvjumu. Projekta stenoana ietver paskumu kopumu, kas paredz multifunkcionlu kultras un sporta objektu izbvi un prbvi esoaj Daugavas stadiona teritorij (103 195 m2).

 

Sacensbas organiz  SIA O! Latvija, Latvijas Orientans federcija sadarbb Rgas Latvieu biedrbu, Rgas Tehnisko universitti, konferenu centru ATTA CENTRE un VSIA Kultras un sporta centrs Daugavas stadions. Paskumu finans Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments un Latvijas Sporta federciju padome. Vairk par paskumu iespjams uzzint eit: http://telpuorientesanas.lv/latvijas-telpu-orientesanas-kauss-atgriezas/
      Atpaka