118582

Mbas skartie. Ststs par brvbas cm
18.11.2021


      Atzmjot latvieu dzejnieka Aleksandra aka 120. dzimanas dienu un Latvijas Republikas Proklamanas 103. gadadienu, Rgas Latvieu biedrba sadarbb ar SIA Vilsons Production un Ja Lsna mzikas namu Ozolu skola, aicina uz svtku koncertu ststu par brvbas cm Mbas skartie.
       2021. gada 18. novembra LR Proklamanas gadadienai velttajam sarkojumam, paskuma organizatori, izvljuies vadmotvu personas brvba, kas visspilgtk izpauas autora pomu cikl "Mbas skartie". Strlnieku tli ir brvbas augstks pakpes iemiesojums. 
      Balstoties A. aka pomu cikl Mbas skartie savu ststu par brvbas cm ir radjui aktieris Mrti Vilsons izveidojot scenriju, un komponists Jnis Lsns,  ststu ietrpjot emocionli bagt mzik. Uz skatuves Mrtiam Vilsonam un Jnim Lsnam pievienosies Latvijas Nacionls operas un baleta simfonisk orestra mzie, flautiste, multiinstrumentliste Evija Mundeciema. Sarkojumu ar svingu svtku uzrunu atkls Rgas Latvieu biedrbas prieksdtjs Guntis Gailtis. 
      A. aka pomu cikls Mbas skartie ir viens no latvieu literatras klasikas strakmeiem un pamatoti ierakstts Latvijas Kultras kanon. Tas ir viens no ievrojamkajiem dzejnieka darbiem. Taj ir attloti latvieu strlnieki Rgas aizstvanas kaujs un Krievijas Pilsou kar. Eposs ir oti apjomgs darbs - taj ir aptuveni 5000 rindu, un tas sastv no 24 dados gados sacertm pomm. Katru pomu ievada ss vsturisks komentrs, kas ieskic konkrts epizodes vsturisks aprises.
      Dados laikos atirgi vrttais darbs nenoliedzami ir viens no svargkajiem un mkslinieciski augstvrtgkajiem, ko svargi atgdint, izmantojot visus mksliniecisks izteiksmes ldzekus, padarot to saprotamu dadu vecumu, tautbu un reliisks piederbas cilvkiem.
Jaunieiem brvba ir pasaprotams jdziens, bet vsturiski t ir izcnta ar msu senu asinm. Lai ietu tlk, jatceras pagtne, vrtjot un uzdodot jautjumus. Caur A. aka dzejas tliem pieminot pagtni un iezmjot nkotnes ceu - tautas, vienotas domas un idejas atklsmei.
      Projekta vadtja Zane Vilsone. Projekta konsultante Aleksandra aka dairades un faktu jautjumos - A. aka muzeja direktore Antra Medne.
      Personaliztus bezmaksas ielgumus no 15. ldz 17. novembrim iespjams saemt Rgas Latvieu biedrbas nama 1. stv pie administratora no plkst. 9.00 ldz 20.00.
      Ieeja sarkojum uzrdot sadarbspjgu  Covid-19 vakcincijas  vai prslimoanas faktu apliecinou sertifiktu kop ar personu apliecinou dokumentu. Brniem no 12 gadu vecuma juzrda vakcincijas, prslimoanas vai testanas sertifikts vai laboratorijas izzia par pdjo 72 stundu laik veiktu skrninga testu.
      Sarkojums tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei internet (socilajos tklos, medijos).
      o paskumu atbalsta Rgas pavaldba, un tas ir daa no Rg notiekos valsts svtku kultras programmas, ar kuru piln apjom var iepazties pavaldbas tmeka vietn https://svetki.riga.lv/. Rg iedzvotji aicinti valsts svtkus pavadt veselbai dro veid -  imenes lok savs mjs, baudot kultru bez maksas tmekl, apmekljot kultras paskumus "zaaj rem" vai pastaigs pa pilstu tuvinieku lok, aplkojot svtku noformjumu Rgas pilstvid. ogad ierasto sarkanbaltsarkano karogu pilstas noformjumu papildina laikmetg mksla un gaismas instalcijas ar tautasdziesmu spka vrdiem.
      Atpaka