117862

Savu ceu uz restaurciju sk DI KOKLE
10.09.2021


o piektdien, 10. septembr plkst. 11.00 Di kokle sk savu ceu. No pagtnes putekiem izcelta un saposta, t no Kraukstu imenes savrupmjas Dzintaros dosies uz restauranas darbncu Druvien pirms tam uz brdi pakavjoties Rgas Latvieu biedrb. Mmu vislabkie valsts kokltji nkogad ieskandins Dio kokli, bet ldz tam vl tlu. ogad koku meistars Rihards Valters rads kokles kopiju, bet ts oriinls tiks saudzgi restaurts.

Kokli ts ce pavads RLB Folkloras komisijas muzikanti, ko plak pazstam ar Rgas Danu vrdu.

Dis jeb basa kokles būves izpētes un spēlēanas atjaunoanas projekts ir veltīts koklētāja Pētera Korāta 150. dzimanas dienai un viņa drauga un sekotāja Jāņa Eduarda Krauksta 125. dzimanas dienai. 

o basa kokli J.E. Krauksts spēlēja ar savu ģimenes koklētāju ansambli līdz XX gadsimta piecdesmito gadu beigām, kad padomju vara prtrauca viu darbbu. Di kokle kop ar citiem mzikas instrumentiem vairk k sedesmit gadus glabjs meistara dēla Viestura Krauksta mājas bēniņos Jūrmalā.

Dis kokles projekta pirmaj posm, izptsim kokltja un tautas mzikas instrumentu meistara Ja Eduarda Krauksta darinto basa kokli un uztaissim ts kopiju. Kokli darins meistars Rihards Valters Druvien, bet izpti veiks dizaineris Pteris Ponnis. Projekta zintnisko uzraudzbu veiks etnomuzikologs, profesors Valdis Muktupvels. Projekta vadtja Dace Paegle.


Projekta stenoanas pirmo posmu basa kokles izpti un replikas izgatavoanu atbalsta VKKF.


Attl: RLB Folkloras komisijas prstvji ciemos pie Kraukstu imenes Jrmal.

      Atpaka