117691

Rgas Latvieu biedrbas mkslinieku jaunko darbu izstde KOP”
25.09.2021


      Atjaunot Rgas Latvieu biedrbas Vizuls mkslas komisija, no 26. augusta ldz 25. septembrim, aicina visus mkslas cientjus RLB Baltaj zl (darba diens no plkst. 10.00 - 18.00 un brvdiens no plkst. 11.00 - 17.00) apmeklt  Rgas Latvieu biedrbas mkslinieku jaunko darbu izstdi KOP”. 

      Izstd apskatmi Vijas Dzintares, Ja Streis, Ja Strupua, Jura rmaa, Anitas Jansones-Zirntes, Laines Kainaizes, Guntas Brakovskas un Kaspara Brzia darbi. 

      Rgas Latvieu biedrbas mkslinieki ir atjaunojui Vizuls mkslas komisiju. Komisij aktvi darbojas Vija Dzintare, Juris rmanis, Jnis Streis, Jnis Strupulis, Gunta Brakovska, Laine Kainaize, Anita Jansone-Zirnte, Kaspars Brzi. pas prieks, ka komisijas dalbnieku vid ir pieredzjui mkslinieki, kuri ovasar  sagaidjui savas 80. gadu jubilejas - Vija Dzintare un Juris rmanis. 

 RLB Vizuls mkslas izstdes  nosaukums KOP” izvlts ar nolku tas simboliz komisijas biedru draudzbu, kopbu un mlestbu pret mkslu. 

      RLB Vizuls mkslas komisijas lepnums ir visu iemotais kinoreisors, sabiedriskais darbinieks,  RLB prieksdtjs (1999. 2002.)  Jnis Streis, kur ogad septembr svins nozmgu savas dzves gadskrtu. J.Streis izstd piedals ar jtgu iedziinanos Latvijas ainav. Mkslinieka gleznas ir apgarotas, harmoniskas un spcgas krszied, kas apliecina via izcilo talantu.

      Tlniece Vija Dzintare saka Esmu izstdjusi savus jaunkos darbus medaas, kas radtas iedvesmojoties no Dantes Aligjri Dievis melodijas, k ar nkotn  vlos skattjus  iepriecint  ar brnu un putnu tlojumu medam. Jpiebilst, ka Vija  Dzintare ir ne vien izcila medau mksliniece, bet strd ar monumentlaj un figurlaj tlniecb. 

      Gleznotjs Juris rmanis skattju iemots mkslinieks, kas regulri rko savu jaunko darbu izstdes, gaii un krsaini attlojot Latvijas un svezemju ainavas. oreiz Juris rmanis prsteidz un iepriecina ar Marokas plenr gleznotajiem darbiem. 

      Tlnieks Jnis Strupulis ir ragkais un pazstamkais  medau mkslinieks Latvij. Jnis Strupulis savos darbos oti lielu vrbu pievr precizittei un smalkjtbai. Via izpildjum tapuas vairkas montas un medaas ar pasaul ievrojamu cilvku portretiem. 

      Mksliniece Anita Jansone-Zirnte plai pazstam grafie, izstd KOP” demonstr savus daudzveidgos gleznoanas stilus. Via savos darbos nebaids bt atraista, padarot tos kolortiskus un mkslinieciski daudzveidgus. 

      Gleznotja Gunta Brakovska aj izstd ir pievrsusies Latvijas dikoku un deu tlojumam, saskatot tajos spku, kustbu un dzvesprieku. Ainavs ir krsu dzidrba un kompozcijas skaidrba. 

      Gleznotja Laine Kainaize izstdjusi  figurlas un ainaviskas kompozcijas.  Daudzveidgaj gleznu krszied domin kustba, kas ietverta gan figurlaj, gan ainavu kompozcij. 

      Izstdes KOP” ekspozcij jaunais mkslinieks Kaspars Brzi pasaules radanu ir atainojis caur latvisku mentalitti, savdabgi un koncentrti, zms izsakot savu radoo domu. Via mkslas darba cikls Pasaules radana sev iekauj devias kompozcijas. 

      Izstdes kuratore Gunta Brakovska. 

Izstde apskatma individuliem apmekltjiem vai vienas mjsaimniecbas locekiem. 

 
      Atpaka