Rgas Latvieu biedrba (RLB) ir brvprtga, neatkarga sabiedriska kultras organizcija, kas dibinta 1868. gad un kuras darbba atjaunota 1989. gada 14. janvr.

Rgas Latvieu biedrb darbojas 407 biedri (dati 01.02.2020.).

RLB biedru vid ir astoi Goda biedri Guntis Ulmanis, Vaira Ve-Freiberga, Andris Kolbergs, riks Hnbergs, Viktors Hausmanis, Raimonds Pauls, Pteris Vasks un Jnis Streis. 

2019 gad Rgas Latvieu biedrb uzemti 10 jauni biedri 7 dmas un 3 kungi. 

  

Rgas Latvieu biedrba

RLB savu mru stenoanai sadarbojas ar vism Latvijas Republikas valsts un pavaldbas iestdm, ar sabiedriskm organizcijm un privtpersonm Latvij un rzems.

RLB vis sav darbb rkojas saska ar humnisma principiem, cienot latviskas un visprcilvciskas vrtbas.

RLB darbbu vada:
biedru pilnsapulce, kas ir augstk lmjstruktra;
biedrbas prieksdtjs;
dome (36 cilvku sastv);
valde (7 cilvku sastv, tai skait RLB prieksdtjs un via vietnieks).

RLB darbojas saska ar Latvijas Republikas likumiem un stattiem, kuru pamat ir 1938. gada 26.aprl ar nr.18467 Sabiedrisko lietu ministrij reistrtie statti. RLB ir juridiska persona ar saviem likum noteikt krtb prreistrtiem stattiem, savu zmogu ar uzrakstu "Rgas Latvieu biedrba", ar patstvgu bilanci, savu rinu bank, saviem kustamiem un nekustamiem paumiem. Rgas Latvieu biedrbas juridisk adrese ir Merea iel 13, Rg, LV-1050

RLB ir sava atribtika un simbolika, ko apstiprina biedru pilnsapulce un ko var izgatavot un lietot pc Domes izstrdta nolikuma.